Aigiri Nandini Lyrics in Bengali and English | অয়িগিরি নন্দিনি লিরিক্স

Aigiri Nandini Lyrics in Bengali

‘Aigiri Nandini Nanditha Medhini’ (Aigiri Nandini Lyrics)  is a very popular Durga Devi Stotram. Mahishasur Mardini is an incarnation of Goddess Durga which was created to kill the demon Mahishasur. ‘Aigiri Nandini’ is addressed to Goddess Mahishasur Mardini.

Language: Sanskrit

Singer: Rajalakshmee Sanjay
Composer: Traditional
Lyrics:  Adi Sankaracharya

(1)

অয়িগিরি নন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ববিনোদিনি নন্দনুতে

গিরিবরবিন্ধশিরোধিনিবাসিনি বিষ্ণুবিলাসিনি জিষ্ণুনুতে,

ভগবতিহে শিতিকণ্ঠকুটুম্বিণি ভূরিকুটুম্বিণি ভূরিকৃতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনিরম্যকপর্দিনি শৈলসুতে। 

(2)

সুরবরবর্ষিণিদুর্ধর ধর্ষিণি দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে

ত্রিভুবনপোষিণি শংকরতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে,

দনুজনিরোষিণিদিতিসুতরোষিণি দুর্মদ শোষিণি সিন্ধুসুতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনিরম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(3)

অযিজগদম্ব মদম্ব কদম্ব বনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে

শিখরিশিরোমণিতুঙ্গহিমালয় শৃংগনিজালয় মধ্যগতে,

মধুমধু রে মধুকৈটভ গঞ্জিনিকৈটভ ভঞ্জিনি রাসরতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনিরম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(4)

অয়িশতখণ্ড বিখণ্ডিতরুণ্ড বিতুণ্ডিতশুণ্ড গজাধিপতে

রিপুগজগণ্ডবিদারণচণ্ড পরাক্রমশুণ্ড মৃগাধিপতে,

নিজভুজদণ্ড নিপাতিতখণ্ডবিপাতিতমুণ্ড ভটাধিপতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনিরম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(5)

অয়িরণদুর্মদ শত্রুবধোদিত দুর্ধরনির্জর শক্তিভৃতে

চতুরবিচারধুরীণ মহাশিবদূতকৃত প্রমথাধিপতে,

দুরিতদুরীহ দুরাশয় দুর্মতি দানবদূত কৃতান্তমতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(6)

অয়িশরণাগত বৈরিবধূবর বীরবরাভয দায়করে

ত্রিভুবনমস্তক শূলবিরোধি শিরোধি কৃতামল শূলকরে,

দুমিদুমিতামর দুন্দুভিনাদ মহো মুখরীকৃত তিগ্মকরে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনিরম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(7)

অয়িনিজ হুংকৃতি মাত্র নিরাকৃত ধূম্র বিলোচন ধূম্রশতে

সমরবিশোষিত শোণিত বীজ সমুদ্ভব শোণিতবীজলতে,

শিবশিব শুম্ভ নিশুম্ভ মহাহব তর্পিত ভূত পিশাচরতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনিরম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(8)

ধনুরনুষঙ্গরণক্ষণসঙ্গ পরিস্ফুরদঙ্গ নটৎকটকে

কনকপিশঙ্গ পৃষৎকনিষঙ্গ রসদ্ভট শৃংগ হতাবটুকে,

কৃতচতুরঙ্গ বলক্ষিতি রঙ্গ ঘটদ্বহুরঙ্গ রটদ্বটুকে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনিরম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(9)

সুরললনাততথেয়ি তথেয়ি তথাভিনয়োদর নৃত্য় রতে

কৃতকুকুথ কুকুথো গডদাদিক তাল কুতূহল দানরতে,

ধুধুকুটধুককুট দিহিং ধিমিত ধ্বনি ধীর মৃদঙ্গ নিনাদরতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।

(10)

জয় জয় জপ্যজয়ে জয়শব্দপরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে

ঝণঝণঝিঞ্জিমি ঝিঙ্কৃতনূপুর সিঞ্জিত মোহিত ভূতপতে,

নটিতনটার্ধ নটীনটনায়ক নাটিতনাট্য সুগানরতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনিরম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(11)

অয়িসুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কান্তিয়ুতে

শ্রিতরজনী রজনী রজনী রজনীরজনীকর বক্ত্রবৃতে,

সুনয়নবিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনিরম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(12)

সহিতমহাহব মল্লম তল্লিক মল্লিত রল্লক মল্লরতে

বিরচিতবল্লিক পল্লিক মল্লিক ঝিল্লিক ভিল্লিক বর্গবৃতে,

সিতকৃতফুল্লি সমুল্ল সিতারুণ তল্লজ পল্লব সল্ললিতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(13)

অবিরলগণ্ডগলন মদ মেদুর মত্তমতঙ্গজ রাজপতে

ত্রিভুবনভূষণভূত কলানিধি রূপ পয়োনিধি রাজসুতে,

অয়িসুদতী জন লালস মানসমোহন মন্মধ রাজসুতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(14)

কমলদলামল কোমল কান্তি কলাকলিতামল ভালতলে

সকলবিলাস কলা নিলয়ক্রম কেলিচলতকল হংসকুলে,

অলিকুলসংকুল কুবলয় মন্ডল মৌলিমিলদভ কুলালিকুলে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(15)

কর মুরলী রব বীজিত কূজিতলজ্জিত কোকিল মঞ্জু মতে

মিলিতপুলিন্দ মনোহর গুঞ্জিত রঞ্জিত শৈল নিকুঞ্জগতে,

নিজগণভূতমহাশবরীগণ সদগুণসংভৃত কেলিতলে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(16)

কটিতটপীত দুকূল বিচিত্র ময়ূখ তিরস্কৃত চন্দ্ররুচে

প্রণতসুরাসুর মৌলিমণিস্ফুর দংশুল সন্নথ চন্দ্ররুচে,

জিতকনকাচল মৌলি পদোর্জিত নির্ভরকুঞ্জর কুম্ভকুচে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(17)

বিজিতসহস্র করৈক সহস্র করৈকসহস্র করৈকনুতে

কৃতসুরতারক সঙ্গর তারক সঙ্গর তারকসূনুসুতে।

সুরথসমাধি সমান সমাধি সমাধিসমাধি সুজাত রতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(18)

পদকমলংকরুণানিলয়ে বরিবস্য়তি য়োনুদিনং শিবে

অয়িকমলে কমলানিলয়ে কমলানিলয়ঃ কথং ভবেত,

তব পদমেব পরম্পদমিত্য়নুশীলয়তো মম কিং শিবে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(19)

কনকলসত্কলসিন্ধুজলৈরনু সিঞ্জিনুতে গুণ রঙ্গভুবম

ভজতি কিং নু শচীকুচকুম্ভততটী পরিরম্ভ সুখানুভবম,

তব চরণং শরণং করবাণিনতামরবাণি নিবাশি শিবম

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে 

(20)

তব বিমলেন্দু কলং বদনেন্দুমলং সকলং ননু কূলয়তে

কিমুপুরুহূতপুরীংদুমুখীসুমুখীভিরসৌবিমুখীক্রিয়তে,

মম তু মতং শিবনামধনে ভবতীকৃপয়াকিমুত ক্রিয়তে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

(21)

অয়িময়ি দীনদয়ালুতয়া করুণাপরয়া ভবিতব্য়মুমে

অয়িজগতো জননী কৃপয়াসি য়থাসিতথানু মিতাসি রতে,

য়দুচিতমত্রভবত্য়ুররী কুরুতাদুরুতাপম পাকুরুতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে,

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।

You may also like- Hanuman Chalisa Lyrics in Bengali, Hindi and English | হনুমান চালিশা লিরিক্স

Aigiri Nandini Lyrics in English

(1)

Ayigiri Nandini Nandhitha Medini Vishwa Vinodhini Nandanuthe

Girivara Vindhya Shirodhini Vaasini Vishnu Vilasini Jishnunuthe
Bhagawathi Hey ShithiKantha Kutumbini Bhoori Kutumbini Bhoori Kruthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(2)

Suravara Varshini Durdhara Darshini Durmukha Marshani Harsharathe

Tribhuvana Poshini Shankara Thoshini Keelbisha Moshini Ghosharathe
Danuja Niroshini Dithisutha Roshini Durmadha Soshini Sindhusuthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyakapardhini Shailasuthe

(3)

Ayi Jagadambha Madambha Kadambha Vana Priya Vaasini Haasarathe

Shikhari Shiromani Tunga Himalaya Shringa Nijalaya Madhyagathe
Madhu Madhure Madhu Kaithabha Bhabhanjini Kaitha Bhabanjini Rasa Rathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(4)

Ayi Shatha Khanda Vikhanditha Runda Vithunditha Shunda Gajaadhipathe

Ripu Gaja Ganda Vidhaarana Chanda Paraakrama Shunda Mrugadhipathe
Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda Vipaathitha Munda Bhatadhipathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(5)

Ayi Rana Durmatha Shathru Vadhodhitha Durdhara Nirjara Shakthi Bruthe

Chathura Vichaara Dureena Maha Shiva Duthat Krutha Prama Dhadhipathe
Duritha Dureeha Dhuraashaya Durmathi Dhanava Dhutha Kruithaantha Mathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(6)

Ayi Sharanagatha Vairi Vadhuvara Veera Varaa Bhaya Dhaaya Kare

Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi Shirodhi Krithaa Mala Shoolakare
Dhumi Dhumi Thaamara Dundu Binaadha Maho Mukha Reekrutha Thigmakare
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(7)

Ayi Nija Hoonkruthi Maathra Niraa Krutha Dhoomra Vilochana Dhoomra Shathe

Samara Vishoshitha Shonitha Bheeja Samudh Bhava Shonitha Bheeja Lathe
Shiva Shiva Shumbha Nishumbha Maha Hava Tarpitha Bhootha Pishaacharathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(8)

Dhanu Ranu Sanga Ranakshana Sanga Parisphura Danga Natak Katake

Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga Rasad Bhata Shrunga Hatha Vatuke
Kritha Chaturanga Balakshithi Ranga Ghatad Bahuranga Ratad Patuke
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(9)

Sura Lalanaa Tata Theyi Tata Tatheyi Kruta Bhinayo-Dara Nratya Rate

Krta Kuku Thah Kuku Tho Gada Daadika Taala Kutuuhala Gaanarate
Dhudhu Kuta Dhhu Kutta Dhim Dhimita Dhvani Dhiira Mrdamga Ni Naada-Rate
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(10)

Jaya Jaya Japya Jaye Jaya Shabda Para Stuti Tatpara Vishva Nute

Bhana Bhana Bhinjimi Bhin Grutha Nupura Sinjitha Mohitha Bhootha Pathe
Natitha Nataartha Nati Nata Nayaka Naatitha Natya Sugaanarathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(11)

Ayi Sumanah Sumanah Sumanah Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe

Sritha Rajani Rajani RajaniRajani Rajanee Kara Vakthra Vruthe
Sunayana Vibhramara Bhramara Bhramara Brahmara Bhramaraadhipathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(12)

Sahitha Maha Hava Mallama Thallika Mallitha Rallaka Mallarathe

Virachitha Vallika Pallika Mallika Bhillika Bhillika Varga Vruthe
Sitha Krutha Pulla Samulla Sithaaruna Thallaja Pallava Sall Lalithe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(13)

Avirala Ganda Galan Mada Medura Mattha Mathanga Ja Raja Pathe

Tribhuvana Bhushana Bhootha Kalaa Nidhi Rupa Payo Nidhi Raja Suthe
Ayi Sudha Theejana Laalasa Maanasa Mohana Manmatha Raajasuthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(14)

Kamala Dalaa Mala Komala Kanthi Kalaakali thamala Baalalathe

Sakala Vilasa Kala Nilaya Krama Keli Chalath Kala Hamsa Kule
Alikula Sankula Kuvalaya Mandala Mauli Milad Bhakulaali kule
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(15)

Kara Murali Rava Veejitha Koojitha Lajjitha Kokila Manjumathe

Militha Pulinda Manohara Gunjitha Ranjitha Shaila Nikunjagathe
Nijaguna Bhootha Maha Shabari Gana Sadhguna Sambritha Kelithale
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(16)

Katithata Peetha Dukula Vichithra Mayuka Thiras Krutha Chandra Ruche

Pranatha Suraa Sura Mouli Manisphura Damshula Sannaka Chandra Ruche
Jitha Kanakaachala Mauli Padorjitha Nirbhara Kunjara Kumbha Kuche
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(17)

Vijitha Sahasra Karaika Sahasra Karaika Sahasra Karaika Nuthe

Krutha Sura Thaaraka Sangara Tharaka Sangara Tharaka Sunu Suthe
Suratha Samadhi Samaana Samadhi Samadhi Samadhi Sujatharathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(18)

Pada kamalam Karuna Nilaye Varivasya dhiyonudhi Nansha Shive

Ayi Kamale Kamala Nilaye Kamalaa Nilayasha Kathamna Bhaveth
Thava Padameva Param Pada Mithyanu sheelayatho Mama Kimna Shive
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(19)

Kanakala Satkala Sindhu Jalairanu Sinchinute Guna Ranga Bhuvam

Bhajathi Sakimna Shachee Kucha Kumbha Tathipari Rambha Sukhaanu Bhavam
Thava Charanum Sharanum Kara Vaani Nataa Mara Vaani Nivaasi Shivam
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(20)

Thava Vimalendu Kulam Vadhanendu Malam Sakalam Nanu Koolayathe

Kimu Puruhuta Pureendu Mukhi Sumukhi Bhirasau Vimukhi Kriyathe
Mamathu Matham Shiva Nama Dhane Bhavathi Krupayaa Kimuth Kriyathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

(21)

Ayi Mayi Dheena Dayalu dayaa Krupa yaiva Thavya Bhavi Tav Yamume

Ayi Jagatho Janani Kripayaaasi Yathasi thathanu Mithaasirathe
Yadhu Chitha Matra Bhavath Yurai Kuru Tha Dhurutha Pama Paakurute
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardhini Shailasuthe

Spread the love

Leave a Comment